Lijsterlaan 47a, Ermelo

Info

Privacy verklaring en algemene voorwaarden

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Verkeersschool Martin Adema kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verkeersschool Martin Adema, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Verkeersschool Martin Adema verstrekt. Verkeersschool Martin Adema kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw gedrag op deze website

WAAROM Verkeersschool Martin Adema GEGEVENS NODIG HEEFT
Verkeersschool Martin Adema verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) Verkeersschool Martin Adema te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Verkeersschool Martin Adema GEGEVENS BEWAART Verkeersschool Martin Adema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Verkeersschool Martin Adema verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Verkeersschool Martin Adema worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Verkeersschool Martin Adema gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Verkeersschool Martin Adema maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Verkeersschool Martin Adema bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Verkeersschool Martin Adema te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Verkeersschool Martin Adema heeft hier geen invloed op. Verkeersschool Martin Adema heeft Google geen toestemming gegeven om via Verkeersschool Martin Adema verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Verkeersschool Martin Adema en deze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Verkeersschool Martin Adema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verkeersschool Martin Adema maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verkeersschool Martin Adema verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Verkeersschool Martin Adema op via info@martinadema.nl.

www.martinadema.nl is een website van Verkeersschool Martin Adema. Verkeersschool Martin Adema is als volgt te bereiken:
Postadres: Lijsterlaan 47a 3853TB Ermelo
Vestigingsadres: Lijsterlaan 47a 3853TB Ermelo
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08132386
Telefoon: 0341-562708
E-mailadres: info@martinadema.nl

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel  1 – De rijschool dient zicht te houden aan de volgende afspraken
Artikel  2 – De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken
Artikel  3 – Betalingen
Artikel  4 – Rij(her)examen en Tussentijdse Toets
Artikel  5 – Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten
Artikel  6 – Aanvullende afspraken
Artikel  7 – Lespakketten
Artikel  8 – Examengarantie
Artikel  9 – Vrijwaring
Artikel 10 – Geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Verkeersschool Martin Adema, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze verkeersschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

Artikel 1 – De verkeersschool dient zicht te houden aan de volgende afspraken

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt, waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2 – De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan brengt de Rijschool 100% van de les in rekening.

2.3. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Let op: de 24 uur geldt alleen tijdens werkdagen, maandag t/m vrijdag. Op zondag worden afmeldingen niet verwerkt. Wil de leerling de rijles van bijvoorbeeld maandag afzeggen, dan dient de hij dit de zaterdag ervoor, voor 13:00 uur, aan de rijschool door te geven.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3 – Betalingen

3.1 Rijlessen, examens en les artikelen worden standaard gefactureerd. De factuur wordt naar het opgegeven e-mailadres of verblijfsadres gestuurd. De betalingstermijn van de factuur is standaard 10 dagen.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen strikt te worden gevolgd, gebeurt dit niet dan worden de rijlessen stop gezet. Lespakketten voor spoedopleidingen moeten volledig betaald zijn voor de spoedopleiding begint.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de verkeersschool de volgende procedure:
a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, dan ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €17) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
b. De verkeersschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de verkeersschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen. De extra kosten die hierbij komen zijn 15% van het openstaande bedrag met een minimum van €40,00.

3.5 De verkeersschool heeft altijd het recht om de rijopleiding (tijdelijk) stop te zetten, zeker in het geval van wanbetaling. Het recht op de korting in de pakketten komt dan te vervallen en er worden administratiekosten in rekening gebracht voor het omzetten van een pakket naar losse rijlessen.

3.6 Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en hij behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut is, dan heeft hij geen recht op restitutie.

3.7 Wijzigt de pakketprijs tijdens de opleiding, dan wordt deze wijziging niet doorgerekend, met uitzondering van prijswijzigingen van derden (zoals bijvoorbeeld het CBR, de overheid, etc.).

Artikel 4 – Rij(her)examen en Tussentijdse Toets

4.1 De instructeur bepaalt wanneer er een examen of Tussentijdse Toets gereserveerd mag worden en mag plaatsvinden.

4.2.a. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2.b De leerling is verantwoordelijk voor het bij zich dragen van een geldig identiteitsbewijs. Zonder identiteitsbewijs kan de Tussentijdse Toets of het examen niet doorgaan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leerling.

4.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De verkeersschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen (de werkelijk gereden uren).

Artikel 5 – Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten

5.1 De verkeersschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
a. de verkeersschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de verkeersschool (zie artikel 2.5)
b. de verkeersschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Artikel 6 – Aanvullende afspraken

6.1 De verkeersschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Deze algemene voorwaarden zijn op al onze overeenkomsten van kracht.

Artikel 7 – Lespakketten

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Praktijkexamens die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden (ondanks dat het examen geen doorgang kan vinden zonder theoriecertificaat). De verkeersschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

Artikel 8 – Examengarantie

8.1 Om voor deze Examengarantie in aanmerking te komen heb je:

* een proefles gevolgd;
* het advies van de instructeur, v.w.b. het aantal lessen en de lestermijn, gevolgd bij betreffende rijschool;
* voldaan aan de financiële verplichtingen;
* het vereiste en nog geldige theoriecertificaat behaald en in je bezit;
* de instructeur gedurende de opleiding opgevolgd;

* de verkeersschool behoudt zich het recht voor om tijdens de opleiding het advies aan te passen als de omstandigheden hierom vragen. Dit houdt ook in dat de Examengarantie hierop aangepast wordt. Het laatst afgegeven advies is bindend voor de Examengarantie;

* het gratis herexamen is allen van toepassing als de gezondheidsverklaring naar waarheid is ingevuld;
de rijopleiding mag niet meer dan drie weken onderbroken worden;
* Het gratis herexamen dient binnen 10 weken na het eerste examen te worden afgelegd en het advies van de instructeur op te volgen v.w.b. het aantal lessen naar het herexamen;
* deze Examengarantie geldt voor iedere startende leerling (dat zijn leerlingen die nog nooit rijles(sen) hebben gevolgd)
* uitgesloten zijn faalangst examen en B.N.O.R. examen

Artikel 9 – Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De verkeersschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De instructeur zit immers naast de leerling en kan zo nodig ingrijpen. De verkeersschool draagt dan zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk vermeld op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De leerling is verplicht om aan de verkeersschool te melden of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 10 – Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

ADHD

Lastig maar gewoon te doen.

 

 

ADD.

Mensen kijken ervan op, Wij niet.

 

 

 

Autisme

Voel je Welkom, doe gewoon wat jij wil. Wij helpen je.

 

Rijbewijskeuring ADHD, ADD of autisme?

Op het gezondheidsverklaring van het CBR heeft de vraag met ‘ja’ beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme, Asperger, PDD-NOS)? Maar nog niet eerder een rijbewijskeuring ondergaan?

Dan kun je uitsluitend voor je praktijkexamen auto of motor direct een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Dit versnelt het keuringsproces.

Wat moet u doen?

  • Vul de gezondheidsverklaring volledig in. Je kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk je gezondheidsverklaring kopen en invullen. Zet in het vak ‘opmerkingen’: ‘Ik heb zelf een afspraak gemaakt met een specialist.’
  • Maak de afspraak zelf met je specialist uit de lijst van het CBR voor een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Neem de gezondheidsverklaring mee naar de specialist en vraag deze een aantekening op uw gezondheidsverklaring te plaatsen, wanneer je een of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoord.
  • De specialist stuurt, na uw toestemming, de gezondheidsverklaring samen met het rapport van de keuring naar het CBR. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de gezondheidsverklaring en het keuringsrapport.
  • CBR examens Uitnodigging van het CBR. Bij geschiktheid wordt u door het CBR persoonlijk benaderd voor een rijtest. Als de rij-test positief verloopt krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent.
  • Wij als rijschool kunnen dan het praktijkexamen voor u aanvragen.

Goed om te weten:

Het is belangrijk dat de keuring gebeurt door een specialist die onafhankelijk is, de rijbewijseisen goed kent en kennis heeft van ADHD of autisme spectrumstoornissen. je kunt hiervoor alleen een specialist kiezen die hiervoor door het CBR is aangewezen. Specialisten ADHD, ADD of Autisme Spectrum Stoornis

Gemaakt door Elementa